Sąlygos ir taisyklės

STANDARTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA, KAI SUDAROMA ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS SU KELIONIŲ ORGANIZATORIUMI „TEZ TOUR“

 

 1. Ši forma yra privaloma kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui, teikiant ikisutartinę standartinę informaciją, kai turistas įsigyja organizuotą turistinę kelionę.
 2. Kelionių organizatorius ir (ar) kelionių pardavimo agentas iki organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymo be formoje nurodytos ikisutartinės standartinės informacijos privalo turistui suteikti informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.748 straipsnio 1 dalyje.
 3. Žemiau nurodyta ikisutartinė standartinė informacija pateikiama kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ svetainėje www.teztour.lt, kuomet organizuota turistinė kelionė sudaroma nuotoliniu būdu (internetu) arba tiesiogiai turistui.
 4. Formoje pateikiama informacija atitinka 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB, I priedo A, B, C dalyse nurodytų formų turinį.

 

STANDARTINĖS INFORMACIJOS FORMA

Jums siūlomas turizmo paslaugų derinys yra organizuota turistinė kelionė, kaip ji yra apibrėžta 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB (toliau – Direktyva (ES) 2015/2302).

Todėl Jūs galėsite naudotis visomis ES teisės aktuose numatytomis teisėmis, kurios taikomos organizuotoms turistinėms kelionėms.

Kelionių organizatorius „Tez Tour“ bus visiškai atsakingas už tinkamą visos organizuotos turistinės kelionės vykdymą.

Be to, kaip reikalaujama pagal įstatymus, kelionių organizatorius „Tez Tour“ turi reikiamą apsaugą, kad Jums būtų grąžinti už organizuotą turistinę kelionę sumokėti pinigai ir, kai transporto paslaugos yra įtrauktos į organizuotą turistinę kelionę, būtų užtikrintas Jūsų repatrijavimas (grąžinimas į pradinę išvykimo vietą) tuo atveju, jeigu kelionių organizatorius taptų nemokus.

Pagrindinės turistų teisės pagal Direktyvą (ES) 2015/2302:

 • Turistas turi gauti visą būtiną informaciją apie organizuotą turistinę kelionę prieš sudarant organizuotos turistinės kelionės sutartį.
 • Kelionių organizatorius atsako už tai, kad visos į sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų suteiktos tinkamai.
 • Turistui nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jis gali naudotis norėdami susisiekti su kelionių organizatoriumi arba kelionių pardavimo agentu.
 • Turistas gali perleisti organizuotą turistinę kelionę kitam asmeniui deramai apie tai pranešęs, tačiau dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.
 • Organizuotos turistinės kelionės kaina turistui gali būti padidinta tik esant šioms aplinkybėms:
 • padidėja konkrečios išlaidos (padidėja turistų vežimo kaina dėl kuro ar kitų energijos šaltinių išlaidų, pasikeičia su į sutartį įtrauktų paslaugų susijusių mokesčių ar rinkliavų, kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant organizuotą turistinę kelionę, dydis, pasikeičia su organizuota turistine kelione susijusios valiutos keitimo kursas);
 • tokia konkrečių išlaidų padidėjimo galimybė aiškiai numatyta sutartyje;
 • apie tai turistas informuojamas likus ne mažiau kaip 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios.
 • Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8 % bendros organizuotos turistinės kelionės kainos, turistas gali nutraukti sutartį. Jeigu kelionių organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, turistas turi teisę už organizuotą turistinę kelionę mokėti mažesnę kainą, jeigu sumažėja atitinkamos išlaidos.
 • Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai organizuotos turistinės kelionės elementai, išskyrus kainą. Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios už organizuotą turistinę kelionę atsakingas kelionių organizatorius organizuotą turistinę kelionę atšaukia, turistas tam tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus ir teisę į žalos atlyginimą.
 • Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį organizuotai turistinei kelionei.
 • Turistas gali bet kuriuo metu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį sumokėjęs tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.
 • Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios esminės organizuotos turistinės kelionės paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, turistui be papildomų išlaidų turi būti pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis organizuotos turistinės kelionės vykdymui, o kelionių organizatorius neišsprendžia problemos.
 • Turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą, kai organizuotos turistinės kelionės paslaugos neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai.
 • Jei turistui kyla sunkumų, kelionių organizatorius turi suteikti pagalbą.
 • Kelionių organizatoriaus nemokumo atveju, turisto už organizuotą turistinę kelionę sumokėtos sumos bus grąžinamos. Jeigu kelionių organizatorius tampa nemokus prasidėjus organizuotai turistinei kelionei, į kurią yra įtrauktos ir transporto paslaugos, garantuojamas turisto repatrijavimas.
 • Kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ prievolių įvykdymas užtikrinamas AB Luminor Banko finansine garantija.
 • Turistas gali kreiptis į kompetentingą instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. p. : tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 6751, jeigu dėl kelionių organizatoriaus nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

 

Direktyvą (ES) 2015/2302 galima rasti:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

PAGRINDINĖS VEŽIMO ORU SĄLYGOS (UŽSAKOMIEJI SKRYDŽIAI)

 

SVARBI INFORMACIJA

Skrydžio registracijos metu prašome pateikti elektroninio bilieto keleivio skrydžio informaciją (skrydžio bilietą) ir galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę, priklausomai nuo šalies į kurią skrendama. Vežimas oru vykdomas vadovaujantis oro vežėjo taisyklėmis ir Pagrindinėmis vežimo oru sąlygomis, su kuriomis galite susipažinti interneto svetainės www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Svarbi informacija“. Prieš įsigyjant skrydžio bilietą, Jums buvo suteikta galimybė susipažinti su Pagrindinėmis vežimo oru sąlygomis rašytiniame dokumente ar kitoje patvarioje laikmenoje. Su skrydį vykdančio oro vežėjo taisyklėmis galite susipažinti interneto tinklapio www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Svarbi informacija“ ir/arba oro vežėjo interneto tinklapyje. Šio dokumento išdavimas patvirtina, jog Pagrindinės vežimo oru sąlygos Jums buvo įteiktos, su jomis susipažinote ir sutinkate vadovautis. Šio dokumento išdavimas taip pat patvirtina, kad keleivis turėjo galimybę susipažinti ir susipažino su oro vežėjo taisyklėmis bei su jomis sutinka. Užsakomųjų reisų atvejais vežėjas skrydį vykdo pagal užsakomųjų skrydžių sutarties, sudarytos tarp oro vežėjo ir UAB „TEZ TOUR” sąlygas, o reguliariųjų reisių atvejais,- pagal oro vežėjo taisykles ir sąlygas. Keleivis privalo laikytis oro vežėjo nustatytų elgesio orlaivyje taisyklių ir instrukcijų. Bilietas yra negrąžinamas ir nekeičiamas.Prašome užsiregistruoti skrydžiui ne vėliau nurodyto registracijos pabaigos laiko. Atvykus registruotis vėliau, nei nurodytas registracijos pabaigos laikas, vežėjas turi teisę atsisakyti suteikti Jums paliktą vietą. Paprastai keleiviai oro uostą turi atvykti likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki skrydžio. Tikslesnę informaciją galite sužinoti skrydį vykdančio oro vežėjo taisyklėse.

 

Skrydžių laikas gali keistis. Skrydžio laiką rekomenduojame pasitikslinti prieš skrydį interneto svetainėje www.teztour.lt arba oro uosto, iš kurio vykdomas skrydis, interneto tinklapyje.Šią ir papildomą informaciją apie skrydžius bei kitą aktualią informaciją galite rasti interneto tinklapio www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Atmintinė keliaujantiems“.

 

PAGRINDINĖS VEŽIMO ORU SĄLYGOS (UŽSAKOMIEJI SKRYDŽIAI)

Sutartyje naudojamos sąvokos: (I) „Bilietas“ – tai keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba jo įgaliotasis atstovas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio bagažą keleivio vežimo sutarties sąlygomis; bagažo kvitas yra sudedamoji bilieto dalis; (II) „Konvencija“ reiškia 1999 m. Monrealyje pasirašytą konvenciją dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo; (III) „Vežėjas“ reiškia bet kurį oro vežėją, turintį licencija oro susisiekimui vykdyti, kuris veža ar apsiima vežti keleivį ar jo bagažą pagal vežimo sutartį. Vežimai pagal šią sutartį, kuriuos nuosekliai vykdo keletas vežėjų, laikomi vienu vežimu.

 

Šios vežimo sąlygos kartu su keleiviui išduotu bilietu patvirtina tarp vežėjo ir keleivio sudarytą vežimo sutartį. Šios sutarties pagrindu atliekamam vežimui yra taikoma Konvencija. Vežimui ir kitoms vežėjo teikiamoms paslaugoms taip pat taikomi vežėjo patvirtinti tarifai, sąlygos ir taisyklės, su kuriomis galima susipažinti vežėjo interneto svetainėje arba pasiteirauti Jūsų kelionių pardavimo agentūroje. Vežėjas ar kelionių organizatorius gali atsisakyti keleivį vežti, jei keleivis pilnai nepamokėjo bilieto kainos ir/ar tinkamai bei laiku neatliko kitų priklausančių mokėjimų. Vežėjas taip pat gali atsisakyti vežti keleivį kitais bendrosiose atitinkamo vežėjo vežimo sąlygose nurodytais pagrindais.

 

Vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Tačiau skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraščiuose ar kitur, vežėjo gali būti keičiamas. Tvarkaraščiai gali būti keičiami be atskiro įspėjimo. Keleivis prieš išvykimo dieną turėtų pasitikrinti išvykimo laiką pagal vežėjo tvarkaraštį. Prireikus, vežėjas be atskiro įspėjimo taip pat gali suteikti keleiviui paslaugas pasinaudodamas kitais vežėjais ar orlaiviais, arba pakeisti ar praleisti biliete nurodytas sustojimo vietas. Vežėjas pasilieka teisę sujungti reisus. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. Vežėjo atsakomybė ribojama Konvencijoje nustatytomis sumomis, nurodytomis Konvencijoje ir kituose šiose sąlygose minimuose teisės aktuose bei keleivio biliete. Tos pačios taisyklės, kurios taikomos vežėjui, taip pat taikomos ir kelionių organizatoriui, vežėjo agentams, atstovams bei darbuotojams. Vežėjas, išduodamas bilietą skrydžiams kito vežėjo maršrutais, veikia kaip kito vežėjo agentas. Pasiimti registruotą bagažą turi teisę tik bagažo identifikavimo kortelės turėtojas. Oro vežėjo taisyklėse gali būti nustatyta, jog keleiviui nepateikus bagažo identifikavimo kortelės, jo pretenzijos ir/ar prašymai nebus nagrinėjami. Jei bagažas yra pamestas, sunaikintas, sugadintas ar apgadintas vežant arba pristatomas su vėlavimu, keleivis turi nedelsiant kreiptis į atvykimo oro uosto prarasto bagažo skyrių (neišvykus iš oro uosto), kurio darbuotojas užpildys bagažo vėlavimo ar sugadinto bagažo formą (angl. PIR – Porperty Irregularity Form). Jei bagažas yra pamestas, sunaikintas, sugadintas ar apgadintas vežant, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruoto bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei bagažas pristatomas su pavėlavimu, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruoto bagažo gavimo dienos. Kartu su pretenzija keleivis turi pateikti užpildytą PIR formą, įlaipinimo kortelę ir (ar) bilietą, bagažo indentifikavimo kortelę ir patirtą žalą įrodančius dokumentus.

 

Keleivis privalo atvykęs registruotis skrydžiui turėti būtinus kelionės dokumentus (pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį kelionei), taip pat šalių, į kurias vykstama, vizas ir skiepijimo pažymas ir kitus dokumentus (jei šie dokumentai privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktus) bei saugoti juos iki kelionės pabaigos. Keleiviui neįvykdžius šios prievolės, vežėjas turi teisę atsisakyti tokį keleivį vežti.

Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir/ar kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio

 

 • paskirties valstybės teritoriją, keleiviui tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines vežėjo dėl to patirtas išlaidas. Pastaroji taisyklė galioja ir deportuotiems asmenims. Joks vežėjo agentas, atstovas ar darbuotojas neturi teisės keisti, taisyti ar atsisakyti šios sutarties sąlygų.

 

VEŽĖJO ATSAKOMYBĖ IR JOS APRIBOJIMAI

Kai Jūsų kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvykstate, vežimui oru taikoma Konvencija, jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. Konvencija numato ribotą vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. Vežimui oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje

 

1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos.

 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI KELEIVIO GYVYBĖS ATĖMIMO AR SUŽALOJIMO ATVEJU

Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimis, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau vežėjas neatsako už tokią žalą, kuri kiekvienam keleiviui viršija 113 100 STT, jeigu įrodo, kad (I) ši žala atsirado ne dėl vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; arba kad (II) ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo arba kitų neteisėtų veikimo arba neveikimo. Jeigu Jūs norėtumėte, kad Jums būtų atlyginti galimi nuostoliai viršijantys aukščiau minėtas vežėjo atsakomybės ribas, Jūs galite papildomai apsidrausti draudimo kompanijoje ir nelaimingo įvykio atveju gauti draudimo išmoką. Dėl papildomos informacijos apie draudimą kreipkitės į Jūsų draudimo kompanijos atstovą.

 

ATSAKOMYBĖS UŽ BAGAŽĄ APRIBOJIMAI

Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus įregistruotą bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už įregistruotą bagažą. Vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju neviršija 1 131 STT kiekvienam keleiviui. Šie apribojimai gali būti netaikomi tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Prašome kreiptis į Jūsų vežėją dėl papildomos informacijos apie kitus jo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru.

 

SVARBI PASTABA

Jūsų registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių daiktų, vertingų daiktų, pavyzdžiui pinigų, raktų, taip pat akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių. Vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža juos registruotame bagaže.

 

BAGAŽO KIEKIO APRIBOJIMAI

Jei biliete nėra nurodyta kitaip, yra taikomos tokios nemokamai vežamo registruojamo bagažo normos: skrendant ekonomine klase į Turkiją, Egiptą, Bulgariją, Graikiją, Kiprą, Ispaniją (išskyrus Tenerifę, Lanzarotę, Fuerteventūrą), Italiją (išskyrus Veroną), – 20 kg, į Tenerifę, Dubajų, Lanzarotę, Fuerteventūrą – 15 kg, į Veroną ir Austriją – 18 kg. Jeigu keli asmenys vežasi daiktus viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg. Skrendant į Turkiją, Egiptą, Bulgariją, Graikiją, Kiprą, Ispaniją (išskyrus Tenerifę, Fuerteventūrą, Lanzarotę), Italiją ar Austriją viršijus leistiną nemokamo bagažo svorį, taikomas 6 Eur mokestis skrendant su aviakompanija GetJet Airlines ir Pegasus Airlines, 8 Eur mokestis skrendant su aviakompanija AnadoluJet Airlines bei su aviakompanija Freebird, už kiekvieną papildomą kilogramą. Skrendant į Tenerifę, Dubajų, Lanzarotę, Fuerteventūrą taikomas 22 Eur mokestis už kiekvieną papildomą kilogramą. Vaikai iki 2 m. amžiaus gali vežtis vieną registruojamą bagažą iki 10 kg (išskyrus Pegasus Airlines, kur registruojamo bagažo svoris – 0 kg).

 

Kūdikio sulankstomas vežimėlis arba automobilinė saugos kėdutė su aviakompanija Freebird Airlines, AnadoluJet Airlines ir Pegasus Airlines vežamas nemokamai. Kūdikio sulankstomas vežimėlis arba automobilinė saugos kėdutė su aviakompanija GetJet Airlines vežamas nemokamai, jei vaiko amžius yra mažiau kaip 2 metai (skrendant su aviakompanija GetJet Airlines, kuomet vaiko amžius 2 ar daugiau metų, kūdikio sulankstomas vežimėlis arba automobilinė saugos kėdutė yra apmokestinama 20 Eur (sumokant iš anksto), 25 Eur (sumokant oro uoste) arba 30 Eur (sumokant iš anksto), 35 Eur (sumokant oro uoste) skrydžiams į Dubajų, Tenerifę, Fuerteventūrą, Madeirą. Neįgalaus asmens sulankstomas vežimėlis vežamas nemokamai, dažniausiai krovinių skyriuje. Taip pat leidžiama keleiviams nemokamai vežtis šiuos papildomus daiktus: kiekvienam keleiviui (išskyrus vaikus iki 2 m. amžiaus) leidžiama vežtis po 1 neregistruoto rankinio bagažo vienetą, kurio išmatavimai yra 55 cm x 40 cm x 20 cm ir kuris sveria ne daugiau kaip 5 kg (aviakompanija GetJet Airlines), 55 cm x 40 cm x 20 cm ir kuris sveria ne daugiau kaip 8 kg aviakompanijos: Pegasus, AnadoluJet ir Freebird, skrendant į Turkiją, Egiptą, Bulgariją, Graikiją, Kiprą, Ispaniją, Jungtinius Arabų Emyratus, Italiją ar Austriją, taip pat paltą, striukę ar švarką, skėtį, vaikščiojimo lazdą, vieną maišelį su neapmokestinamos prekybos prekėmis (duty free) bei kitus skrydį vykdančios aviakompanijos leidžiamus daiktus. Jei Jūsų registruotas bagažas neatvyksta kartu su Jūsų lėktuvu ar yra sugadinamas, po skrydžio nedelsdami informuokite atvykimo oro uosto prarasto bagažo skyrių (angl. Lost and Found Office). Jei bagažas vėluoja, gausite bagažo vėlavimo patvirtinimo dokumentą, jei sugadintas – sugadinto bagažo patvirtinimo dokumentą. Šių dokumentų Jums reikės siekiant gauti kompensaciją iš draudimo bendrovės ir/ar oro linijų. Daugiau informacijos rasite avialinijų pagrindinėse keleivių ir bagažo vežimo sąlygose, su kuriomis galite susipažinti avialinijų arba Tez Tour internetinėse svetainėse.

 

 

SLIDINĖJIMO ĮRANGOS GABENIMAS

Skrisdamas į Austriją ar Veroną, keleivis, vyresnis nei 2 metai, gali už sudarytoje Organizuotos turistinės kelionės ar Keleivių vežimo sutartyje įtvirtintą kainą vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą, kurį sudaro: 1) slidės, slidinėjimo batai ir slidinėjimo lazdos arba 2) snieglentininko batai ir snieglentė.

 

Pagal vežėjo įvestus bagažo apribojimus, skrydyje gali būti tik ribotas slidinėjimo įrangos komplektų kiekis. Todėl būtinas išankstinis įrangos vežimo suderinimas ir vežėjo sutikimas bei patvirtinimas. Kelionėms į Zalcburgą (SZG), Klagenfurtą (KLU) bei Veroną (VRN) registruotas bagažas – 18 kg. Slidinėjimo batai gali būti vežami kaip slidinėjimo įrangos dalis (bendras svoris neviršija 10 kg), taip pat kaip registruoto bagažo dalis (bendras svoris neviršija 18 kg) arba kaip rankinio bagažo dalis (bendras svoris neviršija 5 kg). Norint vežtis tik slidinėjimo batus, slidinėjimo įrangos užsakyti nereikia. Slidinėjimo batai gali būti supakuoti ir atskirame krepšyje, neviršijant leistino bendro bagažo svorio. Bendras įrangos bei bagažo svoris vienam keleiviui negali viršyti 28 kg. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) slidinėjimo inventoriaus gabenimas negalimas.

 

DĖMESIO! Kelionių pardavimo agentas atlieka privalomą išankstinę slidinėjimo įrangos vežimo registraciją ir turi gauti vežėjo sutikimą bei patvirtinimą. Todėl prašome pateikti Jus aptarnaujančiai kelionių agentūrai raštišką prašymą dėl slidinėjimo įrangos vežimo registracijos ir sutikimo gavimo. Keleiviui neturint vežėjo sutikimo bei patvirtinimo dėl keleivio slidinėjimo įrangos gabenimo, vežėjas turi teisę atsisakyti vežti slidinėjimo įrangą.

 

ITIN SVARBU

Jums būtina atvykti į oro uostą tokiu laiku, kad spėtumėte sutvarkyti visus skrydžio formalumus ir laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės formalumus. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti užbaigta skirtingu laiku. Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti skrydžiui ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.

 

REGISTRACIJOS LAIKAS

Kiekviename oro uoste gali būti skirtingas privalomas registracijos galutinis terminas. Tai Jūs rasite vežėjų tvarkaraščiuose ir biliete. Jeigu biliete ar tvarkaraščiuose kitas laikas nenurodytas, turite registruotis skrydžiui ne vėliau kaip likus 40 minučių iki paskelbto išvykimo laiko. Malonėkite užsiregistruoti ne vėliau nurodyto laiko. Priešingu atveju vežėjas turi teisę atsisakyti suteikti Jums paliktą vietą.

 

PASTABA APIE VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS MOKESČIUS IR RINKLIAVAS

 • šio bilieto kainą gali būti įtraukti mokesčiai ir rinkliavos, kuriomis pagal taikytinus teisės aktus yra apmokestinamas oro transportas. Mokesčiai ir rinkliavos, kurie gali sudaryti žymią kelionės oru išlaidų dalį, yra įtraukiami į tarifą ar biliete nurodomi atskirai mokesčių grafoje. Jeigu mokesčiai ar rinkliavos į bilieto kainą nėra įtraukti, Jums gali tekti sumokėti jas papildomai.

 

DRAUDŽIAMA VEŽTIS ŠIUOS PAVOJINGUS DAIKTUS:

 • sprogstamąsias ir užsiliepsnojančias medžiagas bei liepsną sukeliančius prietaisus;
 • daiktus, kurių vežimą draudžia taikomi kilmės ar paskirties šalies įstatymai ir kiti teisės aktai;
 • daiktus, kurie, atsižvelgiant į lėktuvo tipą, netinkami vežti dėl jų svorio, dydžio, formos ar kitų savybių, galinčių kelti pavojų skrydžio saugai.
 • „Samsung“ Galaxy S7 Note išmaniuosius telefonus.
 • kitus daiktus, kurie gali sukelti pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje ir yra išvardyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų prekių vežimo taisyklėse, Europos komisijos Reglamente Nr. 185/2010 bei faktinio vežėjo taisyklėse.

 

PASTABA:

Į keleivių saloną taip pat draudžiama įsinešti šaunamuosius ir nešaunamuosius ginklus ir šaudmenis, svaiginamuosius įtaisus, daiktus aštriais galais ar kraštais (pavyzdžiui, peilį, žirkles, kamščiatraukį, mezgimo virbalus, pačiūžas, golfo lazdą ir pan.), darbo įrankius, bukus daiktus, sprogmenis bei padegamąsias medžiagas. Skrendant draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, daug energijos naudojančiais prietaisais su antenomis ar lazeriniais įtaisais.

 

Apribojimai taip pat taikomi skysčio vežimui. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro krepšelį. Vienas krepšelis – vienam keleiviui. Skysčiais vadinami geliai, pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys (pavyzdžiui, dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir kitos panašios konsistencijos produktai).

 

Registruojame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių daiktų ar vertingų daiktų (pinigų, raktų, vaistų, medicininių dokumentų, akinių, akinių nuo saulės, fotoaparatų, vaizdo kamerų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių ar kitų vertingų daiktų, vertingų meno ar dailės kūrinių, verslo dokumentų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių.

 

Aviacijos saugumo darbuotojai gali atsisakyti į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną įleisti keleivį, turintį jiems įtartiną aukščiau nenurodytą daiktą arba atsisakyti vežti tokį daiktą kaip registruotąjį bagažą.

 

Keleiviui iškilus klausimų dėl leistinų vežtis daiktų, pastarasis turi kreiptis į oro vežėją, kelionių organizatorių ar kelionių pardavimo agentą.

ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIES SĄLYGOS (REGULIARIEJI SKRYDŽIAI)

Ši organizuota turistinė kelionė – tai specialus produktas, kurį pasirenka ir/ar formuoja pats turistas, pagal viešai siūlomas vežimo, apgyvendinimo ir kitas turizmo paslaugas.

 

 1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:

 

1.1.1. Užtikrinti turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą teikimą, atsižvelgdamas į turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas paslaugas turi teikti pats kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų teikėjai. Кatalogas, Turisto atmintinė, Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas organizuotos turistinės kelionės sutarties (toliau tekste, sutartis) priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po sutarties sudarymo.

 

1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t.y. 144 keleivių lėktuve, pranešti turistui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:

 

1.1.2.1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;

 

1.1.2.2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;

 

1.1.2.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos. Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius neatsako už turistų patirtą žalą.

 

1.1.3. Iki kelionės pradžios, pateikti turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita turisto pasirinkta forma būtinus kvitus, kuponus, bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transport jungčių ir atvykimo laiką. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą. Pastaroji informacija taip pat gali būti skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt.

 

1.1.4. Suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką) arba pateikia nuorodas į šią informaciją. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt.

 

1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo (viešbučio pavadinimo), kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį ir kiekį.

 

1.1.6. Suteikti informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms turistui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju apmokėti. Sutinkamai su tuo, kelionių organizatorius informuoja turistą apie tai, kad išvykstant į kelionę neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų kelionės metu draudimą, neįvykusios kelionės draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ar kt. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt.

 

1.1.7. Suteikti informaciją apie kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia turistui galimybę greitai susisiekti su kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį. Jei tokių kelionių organizatoriaus atstovų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

 

1.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui ir kelionės paslaugų užsakymui.

 

1.1.9. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:

 

1.1.9.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;

 

1.1.9.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;

 

1.1.9.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.

 

1.1.10. Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos, išskyrus atvejį, kai per šį terminą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nustatytais atvejais turistas ir kelionių organizatorius susitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią kelionę kompensavimo šiame įstatyme nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis.

 

1.1.11. Jeigu turistas ir kelionių organizatorius nesusitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią kelionę kompensavimo, kaip tai nustatyta sutarties 1.1.10 punkte, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 90 dienų nuo dienos, kai nelieka Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nurodytų apribojimų, kurių pagrindu kelionių organizatoriaus įsipareigojimų pagal sutartį vykdymas tapo neįmanomas, grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus už kelionę.

 

1.2. Turistas (- ai) įsipareigoja:

 

1.2.1. Laiku sumokėti už turizmo paslaugas,- jei užsakymas sudaromas, kai iki paslaugų suteikimo pradžios lieka daugiau kaip 21 diena, turistas privalo sumokėti visą vežimo paslaugos (bilieto) kainą, o likusią sumą už kitas turizmo paslaugas privalo sumokėti ne vėliau kaip 21 diena iki paslaugų suteikimo pradžios. Jei užsakymas sudaromas, kai iki paslaugų suteikimo pradžios lieka mažiau kaip 21 diena, Turistas privalo sumokėti visų užsakytų paslaugų kainą iš karto.

 

1.2.2. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.

 

1.2.3. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

 

1.2.4. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

 

1.2.5. DĖMESIO! Neįgalūs arba judėjimo apribojimų turintys asmenys, kuriems kelionės lėktuvu metu gali būti reikalinga speciali pagalba, dėl sėdėjimo vietų patvirtinimo privalo susitarti su faktiniu skrydžio vykdytoju arba kelionių organizatoriumi prieš įsigyjant vežimo bilietą arba organizuotos turistinės kelionės paketą. Pažymime, kad skirtingos avialinijos judėjimo apribojimų turinčiais asmenimis taip pat laiko regėjimo, klausos ar protinę negalią turinčius asmenis. Tokiu būdu, judėjimo apribojimų turintys asmenys ar jų atstovai bei atstovai vaikų, keliausiančių be suaugusiųjų palydos, privalo apie tai informuoti faktinį skrydžio vykdytoją arba kelionių organizatorių, kadangi saugumo tikslais viename orlaivyje gali skristi ne daugiau nei 2 keleiviai su judėjimo negalia ir 4 vaikai, keliaujantys be suaugusiųjų palydos.

 

Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia medicininė būklė gali daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam turistui, tiek kartu keliaujantiems asmenims (asmenys su spec. poreikiais, širdies stimuliatoriais, kvėpavimo aparatais, širdies ligomis, besiruošiantys operacijoms ir pan.). Todėl šie turistai prieš sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartį, privalo pasitarti su medikais ir gauti jų leidimą ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas rizikas jos metu. Neįspėjus apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei nesuderinus skrydžio su skrydį vykdančiu vežėju ar kelionių organizatoriumi, turistas prisiima visas galimas tokio elgesio rizikas ir neigiamas pasekmes.

 

Pažymėtina, kad pagal skirtingų avialinijų bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas, vežėjas turi teisę atsisakyti tokį keleivį vežti.

 

 1. SUTARTIES NUTRAUKIMAS, ATSISAKYMAS

 

2.1. Turisto teisė nutraukti sutartį:

 

2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios. Turistui atsisakius nuo sudarytos Organizuotos turistinės kelionės ar jos dalies, jei dėl tokio atsisakymo kelionių organizatorius patiria nuostolių, Turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius.

 

Apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą, anuliacijos sąlygos tam tikrais atvejais, gali skirtis nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties nutraukimo sąlygų.

 

Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju

 

Vartojimo kredito įstatyme ir/ar Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.

 

2.1.2. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:

 

2.1.2.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:

 

2.1.2.1.1. kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;

 

2.1.2.1.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų;

 

2.1.2.1.3. kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.7521 straipsnį;

 

2.1.2.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.7521 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti žalą;

 

2.1.2.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

 

2.2. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti sutartį:

 

2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą.

 

2.2.2. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:

 

2.2.2.1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 1.1.2 punkte nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties 1.1.2 punkte nustatyta tvarka;

 

2.2.2.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą.

 

2.3. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso

 

6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

 

 1. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS

 

3.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):

 

3.1.1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;

 

3.1.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;

 

3.1.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.

 

3.2. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.

 

3.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.

 

3.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:

 

3.4.1. sumažėjus sutarties 3.1. punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;

 

3.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;

 

3.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;

 

3.4.4. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;

 

3.4.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.

 

3.5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

 

 1. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

 

4.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas, tik esant visoms šioms sąlygoms:

 

4.1.1. pakeitimai nėra esminiai;

 

4.1.2. kelionių organizatorius turisto pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją apie pakeitimus.

 

4.2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją apie:

 

4.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus;

 

4.2.2. protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą;

 

4.2.3. pasekmes, jei turistas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;

 

4.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.

 

4.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.

 

4.4. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.

 

4.5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

 

 1. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

 

5.1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys visas turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki kelionės pradžios. Sutarties šalių keitimas atliekamas pagal faktinio paslaugų teikėjo sąlygas.

 

5.2. Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus.

 

Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.

 

5.3. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir kitas asmuo kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.

 

5.4. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms, sutarties šalies (-ių) keitimas nėra galimas. Tais atvejais, kuomet perleidimas yra galimas tačiau asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, yra nustatęs atitinkamą mokestį, perleidimas gali būti atliekamas tik turistui (-ams) sumokėjus atitinkamą mokestį.

 

 1. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 

6.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.

 

6.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties

 

1.1.9. punkte.

 

6.3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.

 

6.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.

 

6.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.

 

6.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties sąlygų 6.5 punkte nurodytų priežasčių, taikomos šio kodekso 6.7541 straipsnio nuostatos dėl žalos atlyginimo.

 

6.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 6.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.

 

6.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti

 

kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.

 

6.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.

 

6.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

 

6.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 6.9 punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.

 

6.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 6.9 – 6.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.

 

6.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).

 

6.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:

 

6.14.1. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;

 

6.14.2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 6.9 punktą;

 

6.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

 

6.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:

 

6.15.1. turisto kaltės;

 

6.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;

 

6.15.3. nenugalimos jėgos.

 

6.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.

 

6.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.

 

6.18. Pagal sutarties 6.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties 3 skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 6.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.

 

6.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

7.1. Asmens duomenų valdytojas yra kelionių organizatorius „Tez Tour“, juridinio asmens kodas 111813515, Panerių g. 39, Vilnius, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, internetinės svetainės adresas www.teztour.lt.

 

Kelionių organizatorius informuoja, kad tvarko turisto asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, pretenzijų (reikalavimų) nustatymo ir nagrinėjimo 10 metų laikotarpyje, atsižvelgiant į privalomus senaties terminus, tikslais. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, c) punktas, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.125 straipsnis.

 

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytais tikslais kelionių organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), pavardę, vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis,-išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, mokėjimų duomenis ir kitus turisto pateiktus duomenis bei kitą su šios sutarties sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją.

 

7.3. Turistas susisiekęs su kelionių organizatoriumi ir kelionių organizatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo duomenų subjekto teises:

 

7.3.1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

 

7.3.2. susipažinti su kelionių organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis;

 

7.3.3. reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;

 

7.3.4. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

 

7.3.5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

 

7.3.6. teisę į duomenų perkeliamumą;

 

7.3.7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;

 

7.3.8. reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.

 

7.4. Turistas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.

 

7.5. Kelionių organizatorius siekdamas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą turi teisę perduoti turisto asmens duomenis kelionių organizatoriaus vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas. Kelionių organizatorius patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.

 

7.6. Kelionių organizatorius privalo pateikti turisto asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti kelionių organizatoriaus teises arba kelionių organizatoriaus klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

 

7.7. Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

 

7.8. Turistas prisiima visą atsakomybę dėl kelionių organizatoriui pateiktų savo ir kitų turistų asmens duomenų teisingumo ir tikslumo. Turistas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti kelionių organizatoriui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolius.

 

7.9. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui.

 

8.2. Turistų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra dveji metai.

 

8.3. Kai sutartis sudaryta per kelionių pardavimo agentą, turistas gali pateikti pranešimus, prašymus ar pretenzijas tiesiogiai kelionių pardavimo agentui, kuris be nepagrįsto delsimo perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas kelionių organizatoriui. Kelionių pardavimo agentui gavus turisto pranešimus, prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos gavo kelionių organizatorius.

 

8.4. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kelionių organizatoriui gavus pretenziją, tačiau su formos ar turinio trūkumais,- nepasirašytą, paduota neįgalioto asmens, nepridėjus poziciją pagrindžiančių įrodinėjimo priemonių ar pan., kelionių organizatorius turi teisę paprašyti turistų pateikti

 

pretenzijos išnagrinėjimui reikalingas įrodinėjimo priemones arba ištaisyti kitus trūkumus. Esant tokiai situacijai, terminas motyvuoto rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo nurodytų dokumentų ir/arba formos trūkumų ištaisymo gavimo dienos.

 

8.5. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą https://ec.europa.eu/odr/.

 

8.6. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.

 

8.7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

 

8.8. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą.

 

8.9. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas turistui pateikiami popierine forma arba, jei turistas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje.

 

Sutarties pasirašymas patvirtina, kad turistas užsakė tam tikras turizmo paslaugas, tačiau nepatvirtina, kad paslaugoms bus patvirtinta rezervacija. Šia sutartimi užsakytas paslaugas patvirtina kelionių organizatoriaus arba faktinio vežėjo išduota elektroninio bilieto keleivio skrydžio informacija (vežimo bilietas) ir gautas rezervacijos patvirtinimas. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį. Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius.

 

Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas/grįžimas iš/į Lietuvą, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą, Pagrindines vežimo oru sąlygas), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.

 

Turistas patvirtina, kad yra informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.teztour.lt.

 

Turistas taip pat patvirtina, kad yra informuotas apie oro vežėjo Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas, su kuriomis susipažino www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Svarbi informacija“ ir/arba oro vežėjo interneto tinklapyje.

 

Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

 

DĖMESIO! Prieš pasirašant sutartį, susipažinkite su nurodytomis sutarties nutraukimo sąlygomis arba dėl informacijos gavimo kreipkitės į kelionių pardavimo agentą. Atsisakius nuo patvirtintos vežimo paslaugos, už vežimo paslaugą (bilietą) sumokėta suma turistui visais atvejais nėra kompensuojama.